Fizjorevital Paweł Skowron

Nowoczesne metody rehabilitacji

Nowa Strona

Dokumentacja medyczna pacjenta jest własnością Podmiotu leczniczego.

Świadczeniodawca jest zobowiązany zapewnić ochronę danych zawartych w dokumentacji medycznej!

Podmiot leczniczy ma obowiązek udostępnić dokumentację medyczną:

 • pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu

 • osobie upoważnionej przez pacjenta

 • uprawnionym lub upoważnionym organom.

 • Po śmierci pacjenta prawo do wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.
                  Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona:

                         Formy udostępniania

 • do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych

 • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii

 • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru z zastrzeżeniem zwrotu po

      

  wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

 • Zasady odpłatności

Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę. Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale publikowana co trzy miesiące przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Nowe stawki obowiązują zawsze od następnego miesiąca po publikacji, tj. od trzeciego miesiąca kwartału.  Maksymalna wysokość opłat za:

 • jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej

  – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale

 • jedną stronę kopii dokumentacji medycznej

  – nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale

Udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu, po uprzednim uzgodnieniu terminu, jest bezpłatne.


Kserokopia wykonywana jest na koszt zainteresowanego.

Można ją odebrać:

 • Osobiście, za okazaniem dowodu osobistego

Termin realizacji wniosku o ksero dokumentacji medycznej   – 7 dni od daty złożenia wniosku


CENNIK


Cena za sporządzenie kserokopii  jednej strony dokumentacji medycznej wynosi 0,50 zł. brutto.


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2012 r.,  poz. 159)